Vize

Naši hlavní vizí jsou slova proroka Izaiáše ze Starého zákona knihy Bible
a slova Jana Amose Komenského.

Izaiáš 61:4

z knihy proroka Izaiáše, Starého zákona Bible Kralické

Jan Amos Komenský

z knihy Kšaft umírající matky jednoty bratrské

Tedy vzdělají pustiny starodávní, pouště staré spraví, a obnoví města zpuštěná, pustá po mnohé národy.

 “vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!
A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho”

Vizi naplňujeme prostřednictvím služeb